BETA 10 TMC40  

  BETA 10 BOBTAIL  

  BETA 10 PRM60  

  BETA 10 PRM90  

  BETA 10 ZF15MIV