BETA 35 TMC60A  

  BETA 35 TM345 

  BETA 35 PRM150 

  BETA 35 ZF15MIV