BETA 60 TM345  

  BETA 60 TM345A  

  BETA 60 BOBTAIL  

  BETA 45T PRM150 

  BETA 60 PRM280  

  BETA 60 PRM260C  

  BETA 60 PRM500  

  BETA 60 ZF25M  

  BETA 60 ZF25A